Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Putování prostorem a časem

Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programy zaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko.

Na těchto školách budou do vyučování zapojeny aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a aktivity k posílení vztahu žáků k místu, kde žijí. V rámci environmentálního vzdělávání budou využity moderní komunikační a informační technologie. Předpokládáme,že do projektu bude zapojeno 400 žáků a 30 pedagogů ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt začal v listopadu 2009 a potrvá do ledna 2012.

Do projektu se zapojily 4 školy z regionu Krkonoš a Podkrkonoší, které již mají zkušenosti s předchozím projektem Krkonoše vnitřní a vnější.

Jak bude práce na projektu vypadat ?

Pokusíme se prozkoumat, jak spolu historicky souvisí regiony Krkonoše (Podkrkonoší) a Kutnohorsko. Zaměříme se na to, jak chování lidív nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Rozdělíme si různá témata (těžba dřeva a odlesnění, ochrana přírody...) a opět budeme zjišťovat informace a pořizovat nové fotografie starých míst.

Školy k práci na projektu obdrží prezentační a dokumentační techniku a propagační předměty. Pedagogové mohou využít nabídky seminářů k tématu krajina a její vývoj (např.historie osídlení, doprava, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrnáeroze, povodně apod.), pro žáky jsou připraveny výukové programy. Náplň programů bude tématicky korespondovat s odbornými semináři pro učitele, žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka a krajiny, získají informace o hlavních historických etapách, poznají důsledky lidské činnosti v krajině a upevní siz nalosti základních ekologických pojmů. Žáci se zúčastní i internetových lekcí,v nichž získají dovednosti pro realizaci projektu - pro následný popis environmentálních změn lokalit, ve kterých žijí. Obsah lekcí budou tvořit kapitoly vztahující se nejen environmentálním, ale i k historickým, zeměpisnýma společenským poznatkům, se kterými se žáci v průběhu projektu budou setkávat.Vzniknou rovněž internetové interaktivní stránky projektu.

Během projektu se uskuteční tři setkání zapojených škol:

První setkání proběhne na počátku realizace projektu v Horním Maršově v Krkonoších. Školám budou představena témata, které oba regiony spojují (např. kácení lesů v Krkonoších a jejich plavba po Úpě a Labi pro potřeby kutnohorských stříbrných dolů, nízká retence vody v půdě vlivem káceníl esů na horách a následné povodně v nížinách, vliv emisí továren v nížinách na horské ekosystémy apod.) a navržení možností spolupráce obou regionů.

Druhé setkání se uskuteční v Kutné Hoře po prvním rocerealizace projektu, kde se účastníci navzájem seznámí s výsledky roční práce na projektu.

Třetí, slavnostní závěrečné setkání bude nadregionální a zhodnotí výsledky celého projektu. Žáci zde představí výsledky své práce,proběhne vernisáž putovní fotografické výstavy (každá škola bude mít vlastní panel) a křest nové publikace, která vznikne z nejzdařilejších materiálů(textů, fotografií, komentářů..) jednotlivých škol.

Předkladatelem projektu je EKODOMOV, SEVER se na práci podílí jako partner.

www.putovaniprostoremacasem.cz

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko