Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Výuka

Školní vzdělávací program Otevřená škola

Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na situace blízké životu, na praktické jednání. Školní vzdělávací program motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení, podporuje jejich pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie jsou společným postupem, jak utvářet a rozvíjet klíčové kompetence u žáků po celou dobu jejich školní docházky. Metody a formy práce budeme používat podle úrovně žáků a vzdělávacího oboru tak, aby došlo k maximálně možnému využití potenciálu žáka a k pochopení jednotlivostí celkového obsahu. Snažíme se rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učíme žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budujeme školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřujeme se na učivo, které žák zvládne podle svých schopností a předpokladů. Zajišťujeme především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevíráme školu široké veřejnosti, utváříme ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Důsledně utváříme u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřujeme se na osvojení a utvrzení základního učiva. Pracujeme podle klasifikačního řádu školy, ověřujeme jeho účinnost a dodržování, reagujeme na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházíme zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vedeme žáky k nutnosti systematické přípravy.

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snižujeme zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřujeme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, na samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny.

Využili jsme zákonné možnosti a žák se může učit druhý cizí jazyk od 7. třídy (ruský jazyk, německý jazyk), anglický jazyk má jako zájmový kroužek od 1. třídy, postupně se seznamuje s jeho základy a od 3. třídy má tři hodiny angličtiny týdně. 

Změnou vzdělávacích programů usilujeme o změnu hodnocení žáka s využitím nezávislého testování žáků ve všech třídách druhého stupně. Jedná se o testování v hlavních předmětech a studijních předpokladech.

Výsledky jsou také informací pro učitele, který dostane zpětnou vazbu o objektivitě svého hodnocení a metodách používaných při výuce.

 
 

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko