Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Aktualizace opatření k 14. 10. 2020

INFORMACE o organizačních změnách podle krizových opatření Vlády České republiky ze dne 13. října 2020

  • U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. 10. 2020.
  • Povinná distanční výuka začíná pro všechny žáky od 14. 10. 2020.
  • Pravidelná on-line výuka začíná pro žáky 1. a 2. stupně od 19. 10. 2020.
  • Distanční výuka probíhá on-line formou videohovoru v prostředí MS Teams podle stanoveného rozvrhu.
  • Rozvrh on-line výuky obdrží žáci ve zprávě třídního učitele.
  • Ostatní hodiny běžného (prezenčního) rozvrhu jsou určeny k samostudiu žáků a plnění zadaných úkolů.
  • Školní družina je uzavřena.
  • Provoz školní jídelny probíhá v omezeném režimu (viz níže).

Ve dnech 26. – 30. 10 2020 budou podzimní prázdniny. V těchto dnech nebude probíhat prezenční ani distanční výuka. V tomto týdnu školní jídelna nevaří. 

Pravidla distanční výuky

Pravidla distanční výuky ke stažení
1) Pokud z důvodu mimořádného opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
4) Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce od data oznámeného školou.
 5) Distanční výuka je vedena přednostně on-line. Pro komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci škola využívá systém Bakaláři a MS Teams.
6) Škola má v individuálních případech možnost zapůjčit ICT techniku žákovi v případě potřeby, podmínkou je existující internetové připojení.
7) On-line výuka probíhá podle pevně stanoveného rozvrhu.
 8) Úkoly, jejich zadání, termín, odevzdání se organizují přes Bakaláře (ikona Výuka, ikona Domácí úkoly). 
Odloučené pracoviště Žireč – žáci dostávají učební plány přes Bakaláře – zpráva od třídní učitelky.
9) Způsob odevzdání zadaných úkolů si organizuje vyučující předmětu.
10) Výuka předmětů, které nejsou on-line, je vedena off-line formou zadání úkolů k samostudiu. Po dohodě s vyučujícím je možná konzultace z těchto předmětů.  
11) Zadané úkoly jsou hodnoceny známkou, slovním hodnocením, nebo jejich kombinací.
12) Vyučující poskytují konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům na vyžádání způsobem dle domluvy.
13) Nepřítomnost v on-line výuce omlouvá zákonný zástupce obvyklým způsobem, stejně tak neschopnost žáka vzdělávat se a plnit úkoly zejména ze zdravotních, případně technických důvodů.
14) Absence žáka se eviduje v třídní knize podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při online výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci (pokud nebylo dohodnuto jinak).
15) Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče jsou nadále poskytovány – způsob a rozsah určí vyučující.  
16) Žákům se speciálními vzdělávacími obtížemi je umožněno při distanční výuce využívat kompenzační a speciální učební pomůcky a speciální učebnice dle platného doporučení. Při on-line výuce učitel zohledňuje jejich vzdělávací potřeby.
17) Asistenti pedagoga poskytují podporu žákům dané třídy vždy po domluvě s vyučujícím.

Provoz školní jídelny v době distančního vzdělávání

Provoz školní jídelny v době distančního vzdělávání
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně nebo si ho odnést v jídlonosičích.

Výdej jídla do jídlonosičů probíhá v době od 11.00 – 11.50 hod. 

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.

Provozní doba pro konzumaci oběda ve školní jídelně:

  1. stupeň              12.00 – 12.45 hod.
  2. stupeň              12.55 – 13.40 hod. 

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci, kterým nebyla nařízena karanténa.
Ze strany školy bude zajištěný dohled nad žáky v průběhu stravování.
Všichni strávníci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření při vstupu do školní jídelny.
 
                                                                                                   Mgr. Šárka Šantrochová,
ředitelka školy

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko